Danh sách môn chung các ngành thuộc Khoa Đại Cương

Mã MH

Tên môn học

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/bài tập

Kiểm tra

MH01

Chính trị

4

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục quốc phòng và an ninh

3

75

36

35

4

MH04

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH05

Tin học văn phòng

3

75

15

58

2

MH06

Anh văn 1

3

60

30

28

2

MH07

Anh văn 2

3

60

30

28

2

Đăng ký xét tuyển